»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 05/3/2024 04:25

VietinBank thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 -2029 (ĐHĐCĐ/Đại hội).

Cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024.

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm - Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

5. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024;

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024;

- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;

- Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank;

- Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Đề nghị Quý cổ đông chủ động cập nhật thông tin với công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản ối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán) hoặc với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán) trước ngày đăng ký cuối cùng (26/3/2024) để đảm bảo Quý cổ đông có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 của VietinBank.

Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: 024 39413 622/08324 855 88 (trong giờ hành chính) hoặc gửi email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn.

Trân trọng!

Ban Tổ chức Đại hội

null - VietinBank null - VietinBank