»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 18/10/2021 03:32

VietinBank công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

- Địa chỉ Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 1900 558 868/ (84) 24 3941 8868; Fax: (84) 24 3942 1032.

- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

Hoạt động ngân hàng thương mại: Huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ.

Hoạt động ngân hàng đầu tư: Đầu tư tài chính; các dịch vụ về chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư; tư vấn việc mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp, mua bán nợ theo quy định của pháp luật; kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng trong nước và nước ngoài các sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, giá cả hàng hóa và các sản phẩm tài chính trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Hoạt động bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; tái bảo hiểm và các dịch vụ bảo hiểm khác.

Hoạt động khác: Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ tài chính phái sinh được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận; thành lập công ty con để hoạt động, kinh doanh, quản lý, khai thác, bán tài sản trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho VietinBank xử lý, thu hồi nợ; cho thuê các tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của VietinBank theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin về các đợt mua lại

 

Trái phiếu mua lại đợt 1

Trái phiếu mua lại đợt 2

Mã trái phiếu mua lại

CTG162602T2/01

CTG162602T2/02

Phương thức tổ chức mua lại

Mua lại trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại

Mua lại trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại

Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại

1.450.000.000.000 đồng
(Một nghìn bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

1.450.000.000.000 đồng
(Một nghìn bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu, nhưng không được mua lại một phần trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm năm (5) năm sau ngày phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Việc mua lại trước hạn sẽ được Tổ chức phát hành thông báo cho Người sở hữu trái phiếu chậm nhất là ba mươi (30) ngày làm việc nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày trước ngày thực hiện quyền mua lại và trong trường hợp đó, Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành và nhận được 100% khoản tiền gốc trái phiếu do mình sở hữu và trái phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Các điều kiện, điều khoản chi tiết khác theo Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 7/12/2016 của VietinBank.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu, nhưng không được mua lại một phần trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm năm (5) năm sau ngày phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Việc mua lại trước hạn sẽ được Tổ chức phát hành thông báo cho người sở hữu trái phiếu chậm nhất là ba mươi (30) ngày làm việc nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày trước ngày thực hiện quyền mua lại và trong trường hợp đó, Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành và nhận được 100% khoản tiền gốc trái phiếu do mình sở hữu và trái phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Các điều kiện, điều khoản chi tiết khác theo Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 8/12/2016 của VietinBank.

Nguồn mua lại

Nguồn vốn từ hoạt động
kinh doanh

Nguồn vốn từ hoạt động
kinh doanh

Thời gian thực hiện mua lại

7/12/2021

8/12/2021

Phương án mua lại đã được Hội đồng Quản trị VietinBank thông qua tại Nghị quyết số 176/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 11/6/2021.

3.  Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- Đại lý đăng ký, Đại lý thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank; Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Điện thoại: (84) 24 3637 3000; Fax: (84) 24 3974 1760; Email: dvck_cts@cts.vn.

Trân trọng thông báo!

VietinBank