»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 02/8/2022 04:22

VietinBank Nam Định thông báo hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (VietinBank Nam Định) thông báo về việc hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tin chi tiết như sau:

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Căn cứ vào kết quả rà soát, đánh giá, chấm điểm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 03/TB-CNNĐ-TH  ngày 08/07/2022 về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của VietinBank Nam Định.

VietinBank Nam Định thông báo:

1. Hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 15/7/2022 của VietinBank Nam Định.

2. Hủy việc bán đấu giá tài sản theo thông báo đấu giá tài sản bảo đảm số 144.1/TB-A6QG ngày 19/7/2022 của của Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia.

3. VietinBank Nam Định sẽ tiếp tục thực hiện việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản bảo đảm theo các quy định của pháp luật hiện hành.

VietinBank Nam Định trân trọng thông báo và mong được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp!

VietinBank Nam Định