»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Lãi suất tiền gửi ngân hàng


TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN

Kỳ hạn Lãi suất huy động trả lãi sau (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)
VND USD EUR VND USD EUR
 Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,30 0,20 0,00 0,30
 Dưới 1 tháng 0,20 0,00 0,30 0,20 0,00 0,30
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng  3,00 0,00 0,40 2,70 0,00 0,40
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng  3,00 0,00 0,40 2,70 0,00 0,40
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng  3,30 0,00 0,50 3,20 0,00 0,50
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng  3,30 0,00 0,50 3,20 0,00 0,50
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng  3,30 0,00 0,50 3,20 0,00 0,50
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng  4,30 0,00 0,50 4,20 0,00 0,50
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng  4,30 0,00 0,40 4,20 0,00 0,40
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng  4,30 0,00 0,40 4,20 0,00 0,40
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng  4,30 0,00 0,40 4,20 0,00 0,40
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng  4,30 0,00 0,40 4,20 0,00 0,40
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng  4,30 0,00 0,40 4,20 0,00 0,40
12 tháng 5,30 0,00 0,30 4,80 0,00 0,30
 Trên 12 tháng đến 13 tháng  5,30 0,00 0,30 4,80 0,00 0,30
 Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng  5,30 0,00 0,30 4,80 0,00 0,30
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng  5,30 0,00 0,30 4,80 0,00 0,30
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 5,30 0,00 0,30 4,80 0,00 0,30
36 tháng 5,30 0,00 0,30 4,80 0,00 0,30
Trên 36 tháng 5,30 0,00 0,30 4,80 0,00 0,30

Lưu ý: Lãi suất nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.