/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

Thông qua nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành, VietinBank Securities cam kết với Tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại, hoặc mua số chứng khoán  còn  lại  chưa  được  phân  phối  hết  của  tổ chức phát hành, hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng.

Với tình hình tài chính lành mạnh, VietinBank Securities đủ khả  năng  thực  hiện  các  hợp  đồng  bảo  lãnh  đa dạng theo nhu cầu của khách hàng.  

Bên cạnh việc tư vấn tìm kiếm lựa chọn giải pháp tài chính hợp lý thông qua phát hành chứng khoán, VietinBankSc luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phân phối, quảng bá và bảo đảm cho đợt phát hành thành  công.  Trong  quá  trình  thực  hiện, VietinBank Securities  luôn  thể  hiện  vai  trò  là  Tổ  chức bảo lãnh chính trong tổ hợp bảo lãnh phát hành bằng việc đảm bảo cho đợt bảo lãnh phát hành thành công. Các sản phẩm bảo lãnh phát hành chứng khoán tại VietinBank Securities gồm:  

• Bảo lãnh phát hành cổ phiếu;

• Bảo lãnh phát hành trái phiếu (Bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ)

Lịch hoạt động của sme club