»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 01/7/2015 07:55

Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc Đảng ủy VietinBank

Đây là nội dung chính trong bản tham luận của Chi bộ Đảng - Đoàn VietinBank hướng đến mục tiêu kiện toàn mô hình tổ chức Đảng toàn hệ thống, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ VietinBank trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động.

>> Đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động vốn ngoại tệ >> Công nghệ Thông tin làm nòng cốt hiện đại hóa ngân hàng >> Chiến lược tái cấu trúc nguồn lực tài chính VietinBank giai đoạn 2015 - 2020 >> Nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá thương hiệu VietinBank
Đồng chí Nguyễn Bá Tiến - Bí thư Chi bộ, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy VietinBank trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy VietinBank bao gồm:

1. Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy VietinBank phải thường xuyên quán triệt đến cán bộ Đảng viên (CBĐV) nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của Cơ quan Đảng ủy; chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy VietinBank; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các Ban Xây dựng Đảng.

2. Kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Cơ quan Đảng ủy, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng đại diện Đảng ủy tại miền Trung phù hợp với thực tế hoạt động. Đồng thời, tăng cường phối hợp công tác với các Phòng/Ban chuyên môn của Trụ sở chính và mối quan hệ công tác với các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

3. Hằng năm, Cơ quan Đảng ủy, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng đại diện Đảng ủy tại miền Trung phải có kế hoạch xây dựng mục tiêu cho năm, kế hoạch theo KPI cho cơ quan và từng CBĐV trong cơ quan, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

4. Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy VietinBank sẽ đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động chung và riêng đối với cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách theo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm. Tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả công việc và tính tuân thủ kém.

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về Đảng, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng cho cán bộ chuyên trách với các hình thức: Gửi đi đào tạo ở các học viện, nhà trường, các lớp tập huấn do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Đảng ủy VietinBank tổ chức; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thường xuyên trao đổi…

6. Cán bộ cấp Trưởng/Phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng đại diện Đảng ủy tại miền Trung phải nắm chắc, hiểu sâu sắc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước, các chủ trương của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo VietinBank, đặc biệt phải nắm chắc nghiệp vụ, “nói đi đôi với làm”…

7. Đảm bảo cán bộ chuyên trách công tác Đảng được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn theo phương châm giỏi một việc, biết nhiều việc. Đồng thời, tuyển chọn cán bộ chuyên trách công tác Đảng theo các tiêu chuẩn có khả năng tham mưu, đề xuất trong công tác Đảng; nghiên cứu, tổng hợp, biên tập, truyền đạt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng…

8. Duy trì nghiêm túc, nền nềp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ, xác định đây là nơi thực nghiệm triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy.

9. Chủ động tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy triển khai nghiêm túc, sáng tạo các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng, gắn sát với hoạt động của từng đơn vị và toàn hệ thống, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

10. Tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức Đảng triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác đảng theo đúng quy định, tuyệt đối tránh gây nhũng nhiễu, phiền hà cho cơ sở.

11. Quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về chế độ lương, thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng đối với CBĐV. Một mặt, kiên quyết đấu tranh với những thói hư, tật xấu, mặt khác tạo điều kiện xây dựng và phát huy môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, thân thiện.

Nhằm tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ triển khai toàn diện các mặt hoạt động, trước tiên phải có những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy VietinBank

Xem các bài tham luận khác tại đây

Chi bộ Đảng - Đoàn