»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay trung và dài hạn

VietinBank đồng hành và tài trợ nguồn vốn trung hạn hoặc dài hạn dành cho Doanh nghiệp để đầu tư dự án hay mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cho vay đầu tư dự án

Đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn dành cho doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cho vay hợp vốn

VietinBank cùng một hoặc một số tổ chức tín dụng khác thực hiện cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của Doanh nghiệp.

Cho vay vốn kinh doanh dành cho doanh nghiệp vi mô

Đáp ứng các nhu cầu vốn hợp pháp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp với phương thức trả nợ linh hoạt.