»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
 STT

NỘI DUNG

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN

KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN

Premium
(1)

Plus
(2)

Smart
(3)

Basic
(4)

Mức/Tỷ lệ phí

I

DỊCH VỤ VIETINBANK IPAY (mobile + Internet)

1

Phí đăng ký

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)

 

 

 

 

 

 

TK VND

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

 

TK ngoại tệ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3

Nhóm dịch vụ tài chính

       

 

3.1

Chuyển khoản trong hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3.2

Chuyển khoản thường ngoài hệ thống

     

 

 

 

Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

 

Từ 50.000.000 đ trở lên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

 3.3

Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

 

 

Từ 2.000.000 trở xuống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

 

Từ 2.000.001 đến 300.000.000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

 

Từ 300.000.001 đến 499.999.999

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3.4

Nộp thuế điện tử

       

 

 

Trong hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

 

Ngoài hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

4

Duy trì dịch vụ biến động số dư Tài khoản thanh toán trên iPay (OTT)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

5

Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

II

DỊCH VỤ SMS BANKING

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tài khoản thanh toán (theo tháng)

 

 

 

 

 

2.1

Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 30.000đ

 

 

 

 

 

 

TK VND

Miễn phí

Miễn phí

9.000 VND

Miễn phí

9.000 VND

 

TK ngoại tệ

Miễn phí

Miễn phí

9.000VND/tỷ giá quy đổi

Miễn phí

9.000 VND/tỷ giá quy đổi

2.2

Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 1.000đ

 

 

 

 

 

 

TK VND

14.000 VND

14.000 VND

14.000 VND

14.000 VND

14.000 VND

 

TK ngoại tệ

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

3

Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền gửi tiết kiệm (theo tháng)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

2.000 VND

4

Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền vay

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

3.500 VND/TK/tháng

5

Nhận thông báo nhắc nợ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

1.500 VND/SMS

III

DỊCH VỤ BANKPLUS

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

2

Duy trì dịch vụ (theo tháng)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

9.000 VND

3

Cấp lại PIN

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

4

Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

    
CHÍNH SÁCH PHÍ CÁC DỊCH VỤ TRONG GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

(1) Gói Premium
Miễn phí chuyển tiền trong VietinBank
Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng
Miễn phí duy trì dịch vụ iPay
Miền phí thông báo số dư qua iPay Mobile
Miễn phí thông báo số dư qua SMS
Miễn phí quản lý tài khoản
Không cần duy trì số dư bình quân tối thiểu
Dành cho khách hàng ưu tiên
(2) Gói Plus
Miễn phí chuyển tiền trong VietinBank
Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng
Miễn phí duy trì dịch vụ iPay
Miễn phí quản lý tài khoản
Không cần duy trì số dư bình quân tối thiểu
(3) Gói Smart
Miễn phí chuyển tiền trong VietinBank
Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng
Miễn phí duy trì dịch vụ iPay
Miễn phí thông báo số dư qua iPay Mobile
Miễn phí quản lý tài khoản
Không cần duy trì số dư bình quân tối thiểu
(4) Gói Basic
Miễn phí quản lý tài khoản
Không cần duy trì số dư bình quân tối thiểu

(*) Từ ngày 01/12/2021, VietinBank ngừng triển khai đăng kí mới gói Plus, gói Basic.
Khách hàng có thể thực hiện đổi gói miễn phí trên iPay Mobile theo các bước:
B1: Tải ứng dụng iPay Mobile tại Appstore/GooglePlay
B2: Đăng nhập iPay Mobile.
B3: Vào mục "Tài khoản" chọn tài khoản thực hiện chuyển đổi và bấm link "Đối gói tài khoản".
B4: Chọn gói tài khoản muốn chuyển, xác nhận OTP hoàn tất chuyển đổi.

Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, VietinBank có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.