»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2006
   
 
  Khái quát
  Các chỉ số tài chính chủ yếu giai đoạn 2004-2006
  Thông điệp của Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam
  Thư kiểm toán
  Các báo cáo tài chính năm 2006
  Thuyết minh các báo cáo tài chính hợp nhất
  Phân tích báo cáo tài chính
  Tóm lược hoạt động kinh doanh năm 2006
  Mục tiêu, kế hoạch năm 2007
  Cơ cấu lại toàn diện hoạt động chuẩn bị hội nhập và phát triển
  Ngân hàng Công thương Việt Nam với tiến trình cổ phần hóa