»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2005
   
 
  Khái quát
  Các chỉ số tài chính chủ yếu
  Bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT NHCTVN
  Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2005
  Tóm lược hoạt động kinh doanh 2005
  Tái cơ cấu NHCTVN sau 5 năm thực hiện
  NHCTVN với tiến trình cổ phần hóa
  Báo cáo tài chính
 
- Cơ sở lập báo cáo tài chính
- Bảng tổng kết tài sản
- Báo cáo thu nhập chi phí
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Chú thích báo cáo tài chính
- Phân tích báo cáo tài chính
  Mô hình tổ chức
  Hội đồng quản trị và Ban điều hành