»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 10/5/2024 04:34

Đảng bộ NHCT Việt Nam tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 10/5/2024, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương (NHCT) Việt Nam (VietinBank) nghiêm túc triển khai Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Hội nghị).

Hội nghị được tổ chức trực tuyến và kết nối với hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Hội nghị được Đảng ủy NHCT Việt Nam tổ chức điểm cầu chính tại Trụ sở chính và trực tuyến tới hơn 178 điểm cầu trên toàn hệ thống NHCT Việt Nam, phát sóng trực tiếp trên mạng nội bộ Workplace VietinBank.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở chính VietinBank có: Đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị (không bao gồm người nước ngoài), Chủ tịch Công đoàn NHCT Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên NHCT Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị/phòng, ban Trụ sở chính cùng các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy NHCT Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW.

Đảng ủy NHCT Việt Nam tham gia học tập nghiêm túc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thông qua báo cáo tại Hội nghị, đảng viên, người lao động Đảng bộ NHCT Việt Nam được tiếp cận những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Trong đó, đề cao nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị, cán bộ, đảng viên, người lao động, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế gắn với quá trình chuyển đổi quan trọng của đất nước trong thời gian tới, đó là: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó Nghị quyết nêu rõ yêu cầu: Quan tâm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các mô hình, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới để mở rộng không gian phát triển cho doanh nhân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển đội ngũ doanh nhân gắn với mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở chính VietinBank

Nghị quyết cũng yêu cầu phải hoàn thiện và vận động đội ngũ doanh nhân phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, xây dựng phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những mặt hạn chế của doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Từ đó, đặt ra những yêu cầu về việc rèn luyện, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời gian tới.

Thông qua nội dung tại Hội nghị, các cấp ủy Đảng bộ NHCT Việt Nam quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết; chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường làm việc an toàn, bình đẳng cho doanh nhân; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai nhiệm vụ; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, không ngừng đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy NHCT Việt Nam

null - VietinBank null - VietinBank