»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 14/9/2021 06:44

VietinBank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ngày 14/9/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 352/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 dự kiến vào ngày 3/11/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là ngày 4/10/2021.

Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội hoặc theo hình thức trực tuyến. VietinBank sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Đại hội dự kiến diễn ra các nội dung sau:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng truy cập website: http://investor.vietinbank.vn.

VietinBank