»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 05/6/2023 03:32

VietinBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1)

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/5/2023)

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.

2. Tên viết tắt: VietinBank hoặc VIETINBANK.

3. Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

4. Số điện thoại: 024 3941 8868             Số fax: 024 3942 1032        Website: www.vietinbank.vn

5. Vốn điều lệ: 48.057.506.090.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm linh sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

6. Mã cổ phiếu: CTG, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Số hiệu tài khoản: 224450200.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 3/7/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 8/9/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính: “Hoạt động trung gian tiền tệ” - Mã ngành 6419, với hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh ngân hàng và các hoạt động, nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank, phù hợp với các quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

+ Cấp tín dụng dưới các hình thức: cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá (GTCG) khác; bảo lãnh ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước.

+ Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

+ Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

+ Mở tài khoản: Mở tài khoản tại NHNN; mở tài khoản tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

+ Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

+ Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

+ Tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

+ Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các GTCG khác trên thị trường tiền tệ.

+ Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.

+ Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN.

+ Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN.

+ Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN.

+ Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN.

+ Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

+ Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.

+ Lưu ký chứng khoán.

+ Kinh doanh vàng miếng.

+ Ví điện tử.

+ Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.

+ Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

- Sản phẩm, dịch vụ chính:

+ Sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân: Tiền gửi; cho vay; thanh toán; dịch vụ thẻ; dịch vụ ngân hàng số; dịch vụ kiều hối; mua bán ngoại tệ, bảo hiểm...;

+ Sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp: Tiền gửi; cho vay; thanh toán, quản lý dòng tiền; bảo lãnh, chiết khấu, tài trợ chuỗi cung ứng và bao thanh toán ngược, thanh toán và quản lý dòng tiền; thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; kinh doanh ngoại tệ và thị trường vốn; dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ thẻ; các dịch vụ về bảo hiểm...

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 13/GP-NHNN do Thống đốc NHNN cấp ngày 17/6/2022.

II. Mục đích chào bán:

Mục đích phát hành/chào bán trái phiếu ra công chúng của VietinBank là để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu).

III. Phương án chào bán:

A. Thông tin chung về các đợt chào bán:

VietinBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCK ngày 29/5/2023 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/trái phiếu).

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 90.000.000 trái phiếu (Bằng chữ: Chín mươi triệu trái phiếu) được chia thành 2 đợt:

- Đợt 1: 20.000.000 trái phiếu CTG2230T2/01 và 30.000.000 trái phiếu CTG2232T2/01;

- Đợt 2: 15.000.000 trái phiếu CTG2230T2/02 và 25.000.000 trái phiếu CTG2232T2/02.

B. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1:

1. Tên trái phiếu:

- Trái phiếu kỳ hạn 8 năm.

- Trái Phiếu có kỳ hạn 10 năm.

2. Loại trái phiếu: Là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mã trái phiếu đợt 1:

- Mã trái phiếu kỳ hạn 8 năm: CTG2230T2/01.

- Mã trái phiếu có kỳ hạn 10 năm: CTG2232T2/01.

(Khi trái phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã trái phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành)

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/1 trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn/một trái phiếu).

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán đợt 1: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu) trái phiếu, cụ thể như sau:

STT

Mã trái phiếu

Tổng số lượng trái phiếu chào bán (Trái phiếu)

1

CTG2230T2/01    

20.000.000

2

CTG2232T2/01

30.000.000

 

Tổng cộng

50.000.000

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua chào bán trong đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá đợt 1: 5.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng), cụ thể như sau:

STT

Mã trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá (Tỷ đồng)

1

CTG2230T2/01

2.000

2

CTG2232T2/01

3.000

 

Tổng cộng

5.000

7. Kỳ hạn trái phiếu:

STT

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

1

CTG2230T2/01

8 (tám) năm

2

CTG2232T2/01

10 (mười) năm

8. Lãi suất:

Lãi suất của các trái phiếu (Lãi suất trái phiếu) là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái Phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức như sau:

- Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2230T2/01) = Lãi suất tham chiếu + 1,2%/năm.

- Lãi suất trái phiếu có kỳ hạn 10 năm (CTG2232T2/01) = Lãi suất tham chiếu + 1,3%/năm.

Trong đó:

“Lãi suất tham chiếu: Là lãi suất tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm), dùng để xác định lãi suất trái phiếu vào mỗi kỳ tính lãi hoặc mỗi kỳ thanh toán lãi. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên Trang thông tin điện tử chính thức của ngân hàng tham chiếu. Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

“Ngày xác định lãi suất” là ngày phát hành trái phiếu đối với kỳ tính lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.

9. Kỳ trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ một (1) năm một lần vào ngày thanh toán lãi trái phiếu, là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trong suốt thời hạn trái phiếu.

10. Giá chào bán: 100.000 đồng/1 trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/một trái phiếu).

11. Phương thức phân phối: VietinBank phân phối và bán trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư: Là 100 (một trăm) trái phiếu, tương đương 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) theo mệnh giá trái phiếu. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 100 (một trăm) trái phiếu hoặc bội số của 100 (một trăm) trái phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 8/6/2023 đến ngày 20/7/2023.

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Tại các chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc. Chi tiết thông tin địa điểm của các chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank theo đường dẫn: https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/.

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 8/6/2023 đến ngày 20/7/2023.

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- Số tài khoản: 12211000003125.

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank và các tài liệu khác có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank theo đường dẫn: https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: https://www.cts.vn.      

IV. Các tổ chức liên quan:

1. Tổ chức tư vấn phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 1771                   Fax: 024 3974 1760

2. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính:

* Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2021:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3831 5100        Fax: 024. 3831 5090           Website: www.ey.com/vi_vn

* Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 7105 0000        Fax: 024. 6288 5678           Website: www.deloitte.com/vn

3. Đại diện người sở hữu trái phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3972 4568     Fax: 024 3972 4600.

Trân trọng thông báo!

VietinBank

null - VietinBank null - VietinBank