»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 11/6/2021 02:00

VietinBank phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ

Ngày 11/6/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT-NHCT2.1 phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ.

VietinBank vừa phê duyệt triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Nghị quyết này được ban hành sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có công văn số 4142/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của VietinBank. Bằng văn bản này, NHNN chấp thuận việc VietinBank thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 37.234.045.560.000 đồng lên 48.057.796.430.000 đồng.

Theo đó, Nghị quyết HĐQT số 179/NQ-HĐQT-NHCT2.1 của Hội đồng quản trị VietinBank đã: Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

VietinBank đang khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông; đồng thời ngày càng tiến gần mục tiêu hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2021.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được VietinBank dùng để phục vụ kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác; mở rộng mạng lưới hoạt động và kênh phân phối… Hoạt động này sẽ được thực hiện với cơ cấu hợp lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả, gia tăng lợi ích cổ đông và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước.

Một số nội dung chính của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VietinBank:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu VietinBank

- Mã chứng khoán: CTG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 3.723.404.556 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.723.404.556 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.082.375.087 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 10.823.750.870.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành: 29,0695% số cổ phần đang lưu hành.

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức là 29 cổ phần.

- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (CTS), địa chỉ: Số 306, Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.

Quan Đông