»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 30/9/2022 05:24

VietinBank hoàn phí thường niên cho chủ thẻ Ghi nợ Nội địa

Nhằm đảm bảo quyền lợi của các khách hàng (KH) khi chuyển đổi sang thẻ Ghi nợ nội địa (GNNĐ) có gắn chip, VietinBank thực hiện hoàn phí thường niên đã thu nhưng chưa sử dụng hết trên thẻ Ghi nợ nội địa (GNNĐ) của các KH.

Việc hoàn phí dành cho các KH đã chuyển đổi sang thẻ chip trong 2 đợt và VietinBank đã thực hiện hoàn phí xong:

-           Đợt 1: Thẻ đã chuyển đổi từ tháng 8/2021 đến ngày 8/2/2022.

-           Đợt 2: Thẻ đã chuyển đổi từ ngày 9/2/2022 đến ngày 18/8/2022.

KH đủ điều kiện sẽ được hoàn số tiền phí thường niên chưa sử dụng của thẻ GNNĐ đã đóng để chuyển sang thẻ GNNĐ có gắn chip của VietinBank.

Điều kiện hoàn phí:

-           Thời gian hoàn phí cho các giao dịch thu phí thường niên phát sinh từ ngày 9/2/2022 đến hết ngày 18/8/2022;

-           Thẻ GNNĐ từ: Đã báo đóng thẻ thành công tại các phòng giao dịch/chi nhánh/trên VietinBank iPay Mobile;

-           Thẻ GNNĐ chip: Đang hoạt động và đã phát sinh thu phí thường niên trong năm 2022;

-           Số tiền cần hoàn lấy theo công thức.

o          Số tháng thẻ từ đã sử dụng = từ tháng đầu tiên của kì thu phí thường niên thẻ từ đến tháng thẻ từ chuyển trạng thái đóng thành công.

o          Số tiền phí thẻ từ đã sử dụng = số tiền phí thu 1 tháng * Số tháng thẻ từ đã sử dụng (đã bao gồm VAT).

o          Số tiền phí thẻ từ cần hoàn = Số tiền thực thu thẻ từ - Số tiền phí thẻ từ đã sử dụng (đã bao gồm VAT).

-           Phí sẽ được hoàn về tài khoản liên kết với thẻ GNNĐ gắn chip của KH.

-           Mỗi thẻ GNNĐ từ được hoàn phí tối đa 1 lần. Trường hợp KH có nhiều thẻ GNNĐ từ, KH được hoàn số tiền phí chưa sử dụng của tất cả các thẻ GNNĐ từ thỏa mãn điều kiện.

-           Tài khoản liên kết với thẻ GNNĐ chip hoạt động tại thời điểm ngân hàng thực hiện hoàn tiền.

-           Các trường hợp loại trừ:

o          Số tiền cần hoàn nhỏ hơn hoặc bằng 0 (nghĩa là KH đã sử dụng hết thời gian tương ứng số tiền phí đã thu);

o          Thẻ GNNĐ chip có đã được miễn giảm phí;

o          Các tài khoản thẻ GNNĐ từ đã được hoàn phí từ năm 2021;

o          Thẻ GNNĐ chip đã phát sinh thu phí thường niên từ năm tài chính trước đó.

Để biết thêm thông tin, Quý KH vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ KH: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.

VietinBank