»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 03/8/2021 11:46

VietinBank Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang (VietinBank Tuyên Quang) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu “Mua sắm, trang cấp Máy tính bảng cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh năm 2021”.

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

Địa chỉ: Số 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại/fax: 02073 818 812

Mã số thuế: 0100111948-183

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm, trang cấp Máy tính bảng cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh năm 2021

- Loại gói thầu: Xây lắp   Mua sắm hàng hóa    Phi tư vấn   Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 1.280.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang cấp Máy tính bảng cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh năm 2021 theo đúng quy định của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 8 năm 2021.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang cấp Máy tính bảng cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh năm 2021.

3. Nguồn vốn: Chi phí của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Hội đồng thẩm định tại Chi nhánh thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00, ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến trước 17 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073 818 812; Số Fax: 02073 818 926

8. Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10. Thời điểm đóng thầu: 17 giờ 30, ngày 12 tháng 8 năm 2021

11. Thời điểm mở thầu: 18 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2021

Trân trọng thông báo!

VietinBank Tuyên Quang