»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 21/02/2024 08:25

VietinBank Thành An thông báo đấu giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An (VietinBank Thành An) thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần (CTCP) Khách sạn Bến Du Thuyền lần 2.

Thông tin như sau:

I. Thông tin khoản nợ bán đấu giá

1. Khoản nợ bán đấu giá:

- Tài sản bán đấu giá là toàn bộ giá trị khoản nợ (nợ gốc, nợ lãi và lãi đối với dư nợ gốc quá hạn) của CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền tại VietinBank Thành An phát sinh từ hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 25/2018-HĐCVDADT/NHCT320-BDT ngày 30/5/2018 và các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng cho vay.

- Tổng dư nợ tính đến hết ngày 16/1/2024 là: 646.402.238.698 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm linh hai triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm chín mươi tám đồng). Trong đó:

+ Dư nợ gốc: 485.938.282.754 đồng.

+ Nợ lãi: 160.464.000.944 đồng. Trong đó: Lãi trong hạn: 155.306.511.253 đồng; lãi phạt: 5.157.489.691 đồng

2. Tài sản bảo đảm (TSBĐ) gồm:

2.1 TSBĐ 1:

- Quyền sử dụng 5.965,5m2 đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất tại: Khu  A, ô số  8,  Khu  đô  thị  Vĩnh  Hòa, phường  Vĩnh  Hòa,  TP. Nha  Trang,  tỉnh  Khánh  Hòa theo giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 355465 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 6/6/2016, số vào sổ cấp GCN: CT - 10772.

- Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp số: 49/2018HĐBĐ/NHCT320-BENDUTHUYEN được công chứng ngày 22/8/2018, đăng ký thế chấp ngày 22/8/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp sau:

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 65/2018/VBSĐ01/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 30/10/2018 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai từ 803 giảm còn 711 căn hộ và toàn bộ phần diện tích các căn Penthouse).

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 75/2018/VBSĐ02/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 22/11/2018 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai còn 611 căn hộ và toàn bộ phần diện tích các căn Penthouse).

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 85/2019/VBSĐ03/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 5/3/2019 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai còn 509 căn hộ và toàn bộ phần diện tích các căn Penthouse).

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 95/2019/VBSĐ04/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 10/7/2019 (rút bớt tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai còn 470 căn hộ và toàn bộ diện tích các căn Penthouse).

+ Các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp nêu trên đều được công chứng và đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định.

2.2 TSBĐ 2: Toàn bộ động sản thuộc Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A theo hợp đồng thế chấp tài sản số: 50/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ngày 2/0/2018 (Hợp đồng thế chấp 50/2018), và các văn bản sửa đổi, bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn: Các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải và các động sản khác thuộc Dự án.

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 70/2018/VBSĐ01/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 29/10/2018.

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung số 86/2019/VBSĐ03/NHCT320-BENDUTHUYEN ngày 05/03/2019.

2.3 TSBĐ 3: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 60 hợp đồng mua bán căn hộ ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 13/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 31/8/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/4/2019.

2.4 TSBĐ 4: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 98 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyềnv à người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 14/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 01/10/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/4/2019.

2.5 TSBĐ 5: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 23 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 15/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 31/10/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/4/2019.

2.6 TSBĐ 6: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 10 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 16/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 30/11/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/4/2019.

2.7 TSBĐ 7: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 19 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 17/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 5/9/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/8/2019.

2.8 TSBĐ 8: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 39 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 18/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 8/10/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/8/2019.

2.9 TSBĐ 9: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 24 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 19/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 1/11/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/8/2019.

2.10 TSBĐ 10: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 12 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 20/2018/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 3/12/2018, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/8/2019.

2.11 TSBĐ 11: Quyền tài sản của Công ty Bến Du Thuyền phát sinh từ 6 hợp đồng mua bán căn hộ  ký giữa Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền và người mua căn hộ. Tài sản này được Công ty thế chấp tại VietinBank Thành An theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 01/2019/HĐBĐ/NHCT320-BDT ký ngày 4/1/2019, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/8/2019.

II. Thông tin tổ chức bán đấu giá TSBĐ, khoản nợ: Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

III. Giá khởi điểm bán TSBĐ, khoản nợ: 698.114.466.394 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám tỷ, một trăm mười bốn triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm chín mươi tư đồng), giảm 10% so với giá bán khởi điểm lần đầu ngày 16/1/2024 (Không chịu thuế GTGT).

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tương đương: 139.622.893.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn đồng).

- Các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

IV. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

V. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ 8h00 ngày 21/2/2024 đến 17h00 ngày 1/3/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá, đăng ký trực tiếp tại T Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát; địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Thời gian liên hệ: Trước 17h00 ngày 1/3/2024  (trong giờ hành chính).

VII. Tham khảo hồ sơ của khoản nợ:

- Trong hai ngày 29/2/2024 và 1/3/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ xem hồ sơ tại: VietinBank Thành An. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa CT2-105, Khu đô thị mới Văn Khê, Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

VIII. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền cọc trước: Từ 8h00 ngày 1/3/2024 đến 17h00 ngày 5/3/2024.

IV. Tổ chức đấu giá: Thời gian tổ chức buổi công bố giá dự kiến: 9h30 ngày 6/3/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

X. Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: P1006 tầng 10 nhà D, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0973 492 209.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Thành An

null - VietinBank null - VietinBank