»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Hoàng Dũng
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Ban Điều hành
HiroshiYamaguchi2405.jpg Masahiko Oki
Ông Nguyễn Đức Thành Bà Lê Như Hoa Ông Masahiko Oki
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
HiroshiYamaguchi2405.jpg
Ông Trần Công Quỳnh Lân Ông Nguyễn Đình Vinh Ông Nguyễn Hải Hưng
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng