»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 05/12/2023 05:36

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 4/12/2023, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN) tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị) theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị kết nối trực tiếp với Hội nghị toàn quốc được Đảng ủy NHCTVN tổ chức điểm cầu chính tại Trụ sở chính và truyền trực tiếp tới hơn 160 điểm cầu toàn hệ thống NHCTVN, đồng thời, phát sóng trực tiếp trên kênh Workplace VietinBank. Tham dự tại điểm cầu chính có: Đồng chí Trần Minh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHCTVN; đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCTVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát NHCTVN; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng.

Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của NHCTVN tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở chính

Tại phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Qua đó, các đại biểu được tiếp cận một cách đầy đủ, toàn diện Nghị quyết số 43-NQ/TW, trong đó nội hàm của đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và làm rõ hơn, nhấn mạnh tới sự đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, cộng đồng dân tộc, tôn giáo, người Việt trong nước, ngoài nước và giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Nghị quyết đã chuyển đổi cách tiếp cận từ “bảo đảm và ổn định” sang “ổn định và phát triển”; kết hợp hài hòa giữa tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội và các chính sách xã hội khác để ổn định xã hội; tập trung cho phát triển, tiến bộ xã hội thông qua phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, phát triển tầng lớp trung lưu gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, chăm lo con người và vì con người; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm chính sách xã hội; đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển; đổi mới công tác quản lý Nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại phiên làm việc buổi chiều, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; từ đó, quán triệt tinh thần luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Đồng chí nêu rõ, Nghị quyết số 45-NQ/TW đã kế thừa Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và bổ sung, làm rõ hơn nội hàm trí thức về trình độ, phẩm chất đạo đức, cống hiến về vị trí vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức. Nghị quyết số 45-NQ/TW định hướng rõ quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia"; chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận; động viên đội ngũ trí thức Việt Nam nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc.

Nội dung các chuyên đề đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần tham gia Hội nghị một cách nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên cả nước. Đồng chí cũng chỉ đạo: Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; bố trí, ưu tiên các nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình hành động; chú ý tập trung nguồn lực cho các khâu mang tính đột phá, ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, để việc tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết; chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm; vừa nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, vừa tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc điều chỉnh nghị quyết trong thực tiễn. Nghị quyết đúng, trúng mà chỉ đạo tổ chức thực hiện không tốt, không quyết liệt thì kết quả cũng sẽ không tốt.

Đảng bộ NHCTVN tổ chức kết nối trực tiếp với Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế và hoạt động của NHCTVN; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Đảng bộ NHCTVN quyết tâm triển khai có hiệu quả các nghị quyết, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới; khẳng định vai trò quan trọng của NHCTVN đối với nền kinh tế đất nước.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy NHCTVN

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank