»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 24/5/2024 08:05

VietinBank công bố thông tin mua lại trái phiếu CTGL2129003 trước hạn

Kính gửi: Người sở hữu trái phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 1900 558 868/(84) 24 3941 8868; Fax: (84) 24 3942 1032.

- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

  • Hoạt động ngân hàng thương mại: huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ;
  • Hoạt động ngân hàng đầu tư: Đầu tư tài chính; các dịch vụ về chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư; tư vấn việc mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp, mua bán nợ theo quy định của pháp luật; kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng trong nước và nước ngoài các sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, giá cả hàng hóa và các sản phẩm tài chính trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật;
  • Hoạt động bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; tái bảo hiểm và các dịch vụ bảo hiểm khác;
  • Hoạt động khác: Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ tài chính phái sinh được NHNN chấp thuận; thành lập công ty con để hoạt động, kinh doanh, quản lý, khai thác, bán tài sản trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho VietinBank xử lý, thu hồi nợ; cho thuê các tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của VietinBank theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin về đợt mua lại

Trái phiếu mua lại

Mã Trái phiếu mua lại

CTGL2129003

Phương thức tổ chức mua lại

Mua lại trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại

Mệnh giá trái phiếu

1.000.000.000 (Một tỷ đồng/trái phiếu)

Số lượng

100 (Một trăm trái phiếu)

Tổng giá trị trái phiếu mua lại

100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan bằng việc gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông báo này là không hủy ngang) chậm nhất là 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu nhưng không được mua lại một phần trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và nhận lại 100% khoản tiền gốc Trái Phiếu do mình sở hữu; khi đó Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ; khi đó Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.

Các Điều kiện, điều khoản chi tiết khác theo Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Nguồn mua lại

Nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh

Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

01/07/2024

Ngày chốt danh sách để thực hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước  Hạn

20/06/2024

Ngày thanh toán lãi, gốc Trái phiếu

01/07/2024 (thứ Hai)

Thời hạn tạm ngừng thực hiện các giao dịch trái phiếu dể thanh toán lãi, gốc

Từ ngày 20/06/2024 cho đến ngày 01/07/2024

Phương án mua lại đã được HĐQT VietinBank thông qua tại Nghị Quyết số 96/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 14/03/2024 về việc mua lại trước hạn trái phiếu thứ cấp do VietinBank phát hành vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại trong năm 2024.

3.  Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

VietinBank với tư cách là Tổ chức phát hành

  • Địa chỉ: Phòng 316 - Tòa Nhà Hoàng Thành - 114 Mai Hắc Đế - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900 558 868/(84) 24 3941 8868; Fax: (84) 24 3942 1032.
  • Email: HDV-TTV@vietinbank.vnnganhangluuky@vietinbank.vn

Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với tư cách là Đơn vị đăng ký trái phiếu

  • Địa chỉ: Phòng Đăng ký chứng khoán - 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3974 7123.

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank