/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

VietinBank Securities sẽ hỗ trợ các Doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao năng lực tài chính; bổ sung nguồn vốn tài trợ các dự án; mở rộng hoạt động, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động.... Với vai trò tổ chức tài chính trung gian, đối tác và khách hàng đa dạng, rộng khắp, chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện thành công phương án huy động vốn  khả  thi  và  có  lợi nhất. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát hành chứng khoán từ:xác định nhu cầu, xây dựng phương án đến phân phối chứng khoán.

Tùy vào tình hình thị trường, nhu cầu và hoạt động của doanh nghiệp, VietinBank Securities sẽ cung cấp dịch vụ phát hành chứng khoán trên thị trường vốn (cổ phiếu) hay thị trường nợ (trái phiếu).

Lịch hoạt động của sme club