/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

VietinBank Securities thực hiện vai trò là cầu nối cho tiến trình thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thông qua việc giới thiệu cơ hội đầu tư, tư vấn định giá, tư vấn cấu trúc giao dịch và hỗ trợ đàm phán nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Kết hợp với Khối ngân hàng đầu tư (IB) của VietinBank, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến dịch vụ Tư vấn Mua  bán  Sáp  nhập  Doanh  nghiệp  với  chất  lượng cao  và mang lại lợi ích cho khách hàng.

Lịch hoạt động của sme club