/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, VietinBank Securities cung cấp nhiều sản phẩm tư vấn đa dạng như:

  • Phân tích tài chính dự án;
  • Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường;
  • Tư vấn đăng ký chứng khoán.

Tư vấn đăng ký/hủy đăng ký công ty đại chúng.

Lịch hoạt động của sme club