/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

Quản lý cổ đông/quản lý trái chủ

VietinBank Securities là đối tác tin cậy cho các công ty cổ phần sử dụng dịch vụ Quản lý cổ đông. Với nền tảng công nghệ hiện đại, cổ đông có thể tra cứu thông tin trực tuyến, chuyển nhượng cổ phần với chi phí thấp nhất. Hiện tại, dịch vụ Quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán  là nghiệp vụ mà trong đó VietinBank Securities được uỷ quyền một phần hoặc toàn bộ từ Tổ chức phát hành (TCPH) để thực hiện các công việc cụ thể sau: Quản lý danh sách người sở

hữu  chứng khoán; Quản lý thực hiện quyền; Quản lý chuyển nhượng cổ phần; Thực hiện chế độ báo cáo; Lưu ký tập trung khi niêm yết hoặc có yêu cầu.

Lưu ký chứng khoán

VietinBank Securities thực hiện theo các yêu cầu của khách hàng đối với việc lưu ký chứng khoán; rút chứng khoán đã lưu ký; Chuyển khoản chứng khoán; Bán chứng khoán lô lẻ; Phong tỏa chứng khoán để thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba...

Thực hiện quyền

Nhà đầu tư luôn được nhận kịp thời, đầy đủ các quyền phát sinh từ chứng khoán lưu ký trên tài khoản tại VietinBank Securities.

Lịch hoạt động của sme club