Daily spotlight 19/12/2018 - Bán mạnh CTG, HPG. Thị trường mất 8 điểm