Daily spotlight 17/12/2018 - Bán mạnh ở cuối phiên. Thị trường lui về vùng 930