Bản tin ngành Vận tải ngày 16/05/2019 - 14/06/2019