»

VietinBank nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9 (riêng hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường); làm việc trở lại vào ngày 3/9.

Lãi suất ngân hàng – Lãi suất tiết kiệm


TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN

Kỳ hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
VND USD EUR
Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức
 Không kỳ hạn 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 0,10
 Dưới 1 tháng 1,00 1,00 1,00 0,25    
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng  5,00 5,00 1,00 0,25 1,00 1,00
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng  5,50 5,50 1,00 0,25 1,00 1,00
 Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng  5,75 5,75 1,00 0,25 1,00 1,00
 Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng  6,00 6,00 1,00 0,25 1,00 1,00
 Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng  6,00 6,00 1,00 0,25 1,50 1,50
 Từ 12 tháng đến 18 tháng  (*) (*) 1,00 0,25 1,50 1,50
 Trên 18 tháng đến 24 tháng (*) (*) 1,00 0,25 1,50 1,50
 Trên 24 tháng đến 36 tháng (*) (*) 1,00 0,25 1,50 1,50
 Trên 36 tháng (*) (*) 1,00 0,25 1,50 1,50

Lưu ý: Đây chỉ là trần lãi suất, để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

(*): Vui lòng liên hệ với chi nhánh để có mức lãi suất cụ thể.